Joukkue

Hauta Veli-Matti
Heinineva Jani
Kaarakainen Jussi
Kallio Jussi
Kallio Matti
Kallioniemi Ilkka
Kangasmäki Pasi
Kankaanpää Kari
Keto Jaakko
Koivuniemi Timo
Kukkola Matti
Kumara Antti
Lassila Pasi
Mantere Otto
Nevala Joona
Nikkilä J-M
Nykälä Jouko
Rantala Pasi
Sanjama Esa
Tikkala Jani
Vuoto Juha
Yli-Mutka Pekka

Toimihenkilöt